Cien.vecāki! Ja vēlaties saņemt skolas atbalsta personāla konsultāciju, lūdzu iepriekš sazinieties, lai vienotos par tikšanās laiku! Tel. 67843901

LOGO


  Logopēds


 • Palīdz konstatēt un labot skolēnu valodas problēmas:
  - Izrunas traucējumus;
  - Rakstu valodas traucējumus;
  - Lasīšanas traucējumus;
  - Fonemātiskās dzirdes un uztveres problēmas;
  - Stostīšanos.

 • Veic valodas traucējumu diagnostiku un korekciju.
 • Sniedz individuālas konsultācijas skolēnu vecākiem par korekcijas iespējām un nepieciešamo darbu mājās;
 • Sadarbojas ar citiem atbalsta personāla speciālistiem un skolotājiem;
 • Pēc pieprasījuma sniedz atzinumus par valodas attīstības, lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem, balstoties uz izpētē iegūtajiem rezultātiem.
 • Palīdz pedagogiem, vecākiem un bērniem gūt informāciju par dažādiem, ar logopēdiju saistītiem, jautājumiem.
 • LOGO

    Skolas psihologs


  Pie skolas psihologa vecāki un skolēni var vērsties, lai:

 • veiktu skolēna intelektuālo spēju diagnostiku izmantojot Vudkoka - Džonsona Kognitīvo spēju testu (WJ-IE) un Vekslera intelekta testu bērniem (WISC-IV) gadījumos, kad nepieciešams izvēlēties piemērotāku mācību programmu vai izprast radušās mācību un uzvedības grūtības. Nepieciešamības gadījumā iespējams saņemt atzinumu par psiholoģisko izpēti.
 • strādātu ar bailēm iet uz skolu
 • palīdzētu skolēnam efektīvāk organizēt savu laiku
 • palīdzētu situācijās ar iekavētiem skolas darbiem (piemēram, nespēju nepieciešamajā apjomā un ātrumā apgūt mācību vielu)
 • izprastu iespējamos pašdisciplīnas trūkuma iemeslus
 • mazinātu satraukumu par dažādām ģimenes situācijām, piemēram, šķiršanos, nāvi
 • mazinātu paaugstinātu nemieru, nomāktību, neticību savām spējām
 • runātu par atkarības (smēķēšana, alkohols, narkotikas, dators) problēmām
 • risinātu jautājumus saistībā ar ēšanās problēmām
 • pārvarētu grūtības vienaudžu, skolotāju un vecāku savstarpējā komunikācijā
 • saņemtu atbalstu gaidāmajās dzīves situācijās, piemēram, profesijas izvēlē, nākamās mācību iestādes vai darba vietas izvēlē.
 • risinātu jautājumus saistībā ar adaptācijas grūtībām uzsākot mācības skolā.
 • Skolēni var apmeklēt psihologu arī, ja viņiem nav īpašas grūtības, bet ir vēlēšanās kaut ko vairāk noskaidrot par savām stiprajām pusēm, resursiem, personības iezīmēm u.c. jautājumiem.

  LOGO

    Sociālais pedagogs


  Var palīdz bērniem un vecākiem, ja:

 • Bērns regulāri negrib nākt uz skolu vai neattaisnoti kavē stundas;
 • Bērns sūdzas par to, ka slikti jūtas skolā, jo viņam kāds dara pāri;
 • Bērnam regulāri ir konflikti ar klasesbiedriem vai skolotājiem;
 • Bērns bieži klaiņo apkārt un nenāk mājās;
 • Bērnam strauji pazeminās sekmes skolā vai ir nesekmīgi mācību priekšmeti;
 • Bērns lieto apreibinošas vielas;
 • Vecāki redz, ka bērnu nomāc kāda problēma, viņš kļuvis satraukts, raudulīgs vai agresīvs, bet bērns nestāsta, kas ar viņu noticis.
 • Vecākiem ir grūti materiāli nodrošināt bērnu ar mācību piederumiem, apģērbu u.c.
 • Sociālais pedagogs sadarbojas ar citiem skolas atbalsta personāla speciālistiem, kā arī ar institūcijām ārpus skolas ( Sociālo dienestu, Bāriņtiesu, Policiju u.c.)

  Datnes lejupielādei:

 • Atbalsta komisijas nolikums 2013(.pdf, 195KB)
 • Pielikums Atbalsta personāla komisijas(.docx, 17.5KB)