Centra vēsture

Līdzīgi kā citas konkurētspējīgas skolas arī Rīgas 1.speciālā pamatskola (toreizējais nosaukums) meklēja veidus, kā pilnveidoties.

  • 1994.g. 23.maijā Izglītības un zinātnes ministrijā notika sanāksme, kurā nolēma veidot sadarbību ar skolām palīdzības sniegšanā skolēniem ar grūtības mācībās (protokols).
  • 1994./95. mācību gadā izveidojās sadarbība un tika sniegts atbalsts skolēniem ar psihiskās attīstības aizturi Rīgas 6.vidusskolā un N.Draudziņas ģimnāzijā (logopēda palīdzība), bet Rīgas 77. vidusskolā organizēta pagarinātās dienas grupa un logopēda nodarbības (protokols).
  • Sadarbojoties ar IZM speciālās izglītības speciālistēm Annu Dreimani un Rasmu Vīganti, skolas direktore Irīda Jansone aizbrauca pieredzes apmaiņas braucienā uz Vāciju. Tur tika iegūtas jaunas idejas par attīstības centra nepieciešamību.
  • 1996.g. 19.aprīlī ar IZM rīkojumu Nr.146 speciālās izglītības iestādes – attīstības centra nosaukums un statuss tika piešķirts Rīgas speciālajai pamatskolai no 1997.g. 1.janvāra (rīkojums).
  • Ar jaunā statusa spēkā stāšanos skolas nosaukums mainījās uz Rīgas speciālā pamatskola – attīstības centrs.