RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTA FINANSIĀLI ATBALSTĪTIE INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROJEKTI 2018.GADĀ, KURUS ORGANIZĒ RĪGAS VALDA AVOTIŅA PAMATSKOLA - ATTĪSTĪBAS CENTRS.

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss-izstāde "Krāsainās domas" nolikums (.pdf, 225KB)
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss-izstāde "Krāsainās domas" pieteikums (.pdf, 136KB)
Sporta sacensības "Netradicionālā vieglatlētika" nolikums (.pdf, 171KB)
Sporta sacensības "Netradicionālā vieglatlētika" pieteikums (.pdf, 178KB)
Foto izstāde - konkurss "Nekur nav tik labi kā mājās" nolikums (.pdf, 247KB)
Foto izstāde - konkurss "Nekur nav tik labi kā mājās" pieteikums (.pdf, 132KB)
LOGO

IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS PROJEKJTS " ĪZGLĪTĪBA IZAUGSMEI 2018 "

Aktivitātes Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā - attīstības centrā:

1. Pedagogu kolektīvs darbojas projektā "Pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas integrācija mācību procesā.

"Izglītība izaugsmei 2018" (.pdf, 1.21MB)
"Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai" (.pdf, 1.00MB)
Skola 2018 (.pdf, 751KB)
Projekta “Pilsoniskas un patriotiskas audzinašanas jautajumu integracija pedagogiskaja procesa” aktivitates Rigas Valda Avotina pamatskola – attistibas centra. (.pdf, 269KB)

2. Pedagogu meistarības konkursa "Radi. Rādi. Redzi.- Stunda Latvijas simtgadei" piedalās pedagogi Jolanta Dzintara un Inga Pekša.

LOGO

Saskaņā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta komisijas 2017. gada 13. aprīļa lēmumu tika apstiprināts Rīgas Valda Avotiņapamatskolas - attīstības centra iesniegtais projekts jauniešu iniciatīvas projektukonkursam "Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana”

Projekta mērķis:

Skolas zaļajā teritorijā ieaudzēt Latvijai raksturīgus pavasarī un rudenī krāšņiziedošus augus, kurus var izmantot arī skolas iekštelpu noformēšanā.No 2017. gada aprīļa līdz novembrim audzēkņi, skolotāji, skolas darbinieki unvecāki piedalījās vairākās aktivitātēs, lai uzpostu skolas zaļo teritoriju.

Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana (.pdf, 158KB)
Projekta foto

2017./2018.mācību gadā Rīgas Valda Avotiņa pamatskola - attīstības centrs ir iesaistījies ESF projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" - PuMPuRS.

Nr. 8.3.4.0/16/I/001

Projekta īstenošanas laiks 03./2017. - 12./2022.

Projekta mērķis:

 • Mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu;

 • Veicināt ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

 • Projekta īstenotājs

  Izglītības kvalitātes valsts dienests

  Projekta mērķauditorija

  5.-12.klašu audzēkņi

  Plānotās aktivitātes

  Bērnu un jauniešu ar risku pārtraukt mācības un pamest skolu identificēšana.

 • Individuālu atbalsta pasākumu plānu izstrādāšana.

 • Individuālu atbalsta pasākumu nodrošināšana ( 2017./2018.mācību gada 1.semestrī atbalsts tiks sniegts 11 izglītojamiem).

 • 2017./2018.mācību gada 1.semestrī projektā iesaistīti 11 Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas- attīstības centra pedagogi un atbalsta personāla darbinieki.

  Projekta koordinators Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā - attīstības centrā:

  Inguna Zaharova

  Vairāk info: http://www.pumpurs.lv/

  LOGO

  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes finansiāli atbalstīts Rīgas un Rīgas plānošanas reģiona speciālo izglītības iestāžu audzēkņu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde - konkurss "Krāsainās domas 2017" par tēmu "Dārzs no aprīļa līdz aprīlim"

  Projekta mērķis:

  Gatavojoties Latvijas simtgadei, rosināt speciālo skolu audzēkņus apzināties Latvijas dārzu vērtību. Veicināt bērnos un jauniešos ar speciālām vajadzībām interesi par vizuālo un vizuāli plastisko mākslu, sekmējot radošās spējas.

  Vairāk par projekta norisi:

  e-skola.lv;

  LOGO

  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes finansiāli atbalstītas sacensības"No ligzdas ligzdā" (2017.gada 10. maijā)

  Projekta mērķis:

  Radīt iespēju Rīgas pilsētas speciālo skolu audzēkņiem piedalīties sporta pasākumā. Pilnveidot audzēkņu zināšanas, prasmes un iemaņas sportā un veicināt sadarbības prasmes darbojoties komandā.

  LOGO

  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes finansiāli atbalstīts Rīgas un Rīgas plānošanas reģiona speciālo izglītības iestāžu audzēkņu foto izstāde - konkurss "Mani draugi" (2017)

  Projekta mērķis:

  Gatavojoties Latvijas simtgadei, rosināt speciālo skolu audzēkņus izmantot fototehniku savas pilsoniskās līdzdalības paušanā. Veicināt bērnos un jauniešos ar speciālām vajadzībām interesi par foto mākslu un sekmēt radošās spējas foto mākslā.

  LOGO

  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes finansiāli atbalstīts Rīgas speciālo skolu audzēkņu foto izstāde - konkurss "Kā rit laiks?" (2016)

  Projekta mērķis:

  Rosināt audzēkņos ar speciālām vajadzībām interesi par fotogrāfēšanu. Attīstīt bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām praktiskā darba iemaņas fotogrāfēšanā un attīstīt prasmi veidot foto stāstu, apjaust laika ritējumu.

  Vairāk par projekta norisi:

  e-skola.lv;

  Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra "Izglītība izaugsmei 2017" projekta "Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai" atbalstītais projekts "Pedagogs - komunikācijas meistars" (vienošanās nr. 1-10/RIIMC-16-4-vps no 17.10.2016.)

  Projekta mērķis:

  Pilnveidot efektīvas komunikācijas procesu, kurā vēstījums tiek saņemts un saprasts tieši tā, kā sūtītājs to ir domājis.

  Projekta plānotie rezultāti:

  Tiks apgūta efektīgāka uzstāšanās maniere, ņemot vērā cilvēku uztveres atšķirības. Gūta lielāka izpratne par nozīmi lektora verbālai un ķermeņa valodas saskaņai kā galvenajiem informācijas nesējiem. Prasme vērot un pamanīt atšķirības cilvēku uzvedībā lekcijas, sarunu laikā un prasme elastīgi mainīt attieksmi (instrumentus) jebkuras auditorijas uzmanības noturēšanā.

  Vairāk par projekta norisi:

  riimc.lv;

  LOGO

  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas finansiāli atbalstīts projekts DUSMOT-NIEKS (DIKS-17- 219-rs, 21.02.2017.)


  Projekta mērķis:

  Veicināt sociālās atstumtības mazināšanu īstenojot bērnu un pusaudžu sociālo prasmju paaugstināšanu un dusmu kontroles pašregulācijas prasmju veidošanu caur pedagogu izglītošanu un bērnu un pusaudžu iesaistīšanu izglītojošās spēlēs.

  Projekta plānotie rezultāti:

  Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas – attīstības centra bērni un pusaudži apgūs pašregulācijas metodes nepiespiestā un pozitīvā veidā piedaloties interaktīvās spēļu metodēs, līdzdarbojoties un savstarpēji sadarbojoties. Nodarbību laikā bērni un pusaudži gūs pozitīvas emocijas, kas veicinās pozitīva pašvērtējuma veidošanos. Skolotāji iegūs pilnvērtīgas teorētiskas zināšanas un gūs jaunas metodes agresīvas uzvedības korekcijai ikdienas darbā, būs iespēja dalīties savā pieredzē ar kolēģiem. Skolotāji izveidos atbalstu bērniem un pusaudžiem ar agresīvu uzvedību savās klasēs. Projektam noslēdzoties “Dusmu kontroles spēles” nodarbības tiks turpinātas gan atsevišķās klasēs, gan izglītojamo grupām pēc vajadzības.

  Vairāk par projekta norisi:

  e-skola.lv;

  LOGO

  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes finansiāli atbalstīts Rīgas un Rīgas plānošanas reģiona speciālo izglītības iestāžu audzēkņu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde - konkurss "Krāsainās domas 2016" par tēmu "Imants Ziedonis. Krāsainās pasakas."

  Vairāk par projekta norisi:

  e-skola.lv;

  LOGO

  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes finansiāli atbalstīts ."Netradicionālā sporta diena" ( 2016.gada 11. maijā)

  Projekta mērķis:

  Radīt iespēju Rīgas pilsētas speciālo skolu audzēkņiem piedalīties sporta pasākumā. Pilnveidot audzēkņu zināšanas, prasmes un iemaņas sportā un veicināt sadarbības prasmes darbojoties komandā.

  Projekta galvenais ieguvums ir prasme darboties komandā, atbalstīt un palīdzēt komandas biedram. Sacensību rezultāti parādīja, ka izvēlētā sacensību forma un saturs atbilst speciālo skolu audzēkņu fiziskajai sagatavotībai un veselības stāvoklim.

  Vairāk par projekta norisi:

  e-skola.lv;

  LOGO

  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas finansiāli atbalstīts projekts IZSPĒLE (rīkojuma numurs 491-rs no 31.03.2015.)

  Projekta mērķis:

  Piesaistot brīvprātīgo darbam jauniešus, organizēt improvizācijas teātra spēļu nodarbības pusaudžu mērķgrupai (pusaudžiem ar deviantu uzvedību un/vai no sociālā riska ģimenēm, sniedzot iespēju izglītojamajiem paaugstināt pašvērtējumu, pašapziņu, sevis izpratni, iekļaušanos sabiedrībā pozitīvā veidā un motivējot izglītoties.

  Projekta rezultāts :

  Nemateriāla vērtība, bet reāli sajūtama iesaistīto pusaudžu uzvedībā skolas ikdienas dzīvē. Pusaudžu mērķgrupai uzlabojusies izpratne par brīvā laika radošu, aktīvu un saturīgu izmantošanu, veicināta pusaudžu savstarpējā komunikācija, empātija, pašizpausme un radošums. Pusaudžiem tikusi sniegta iespēja pārstrādāt savu negatīvo pieredzi sociāli pieņemamā veidā.

  Vairāk par projekta norisi:

  e-skola.lv;

  LOGO


  Nordplus Horizontal projekts "Interaktīvās grāmatas bērniem" ("Interactive books for children" HZ-2012_1a-30157) 2012.-2013.

  Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas - attīstības centrs (skolu pārstāvēja metodiķe Jolanta Āboltiņa) sadarbībā ar Īslandes IT kompāniju Locatify, Farelu salu izdevēju Vardin pārstāvi un augstskolas lektori Doritt Hansen, Dānijas Kristīgās koledžas asociēto profesori pedagoģijā Jette Gottschau, Īslandes universitātes asociēto profesoru pedagoģijā Torfi Hjartarson tika veidota Goldwarm programma, lai veicinātu bērnu vēlmi lasīt grāmatas.

  LOGO


  Nordplus Horizontal projekts "Radi un dalies ar interaktīvām grāmatām" ("Students creat and share interactive books" NPHZ-2015/10159) 2015.-2016.

  Pirmajā projekta posmā tika izstrādāta programma Goldworm, un tika publicētas interaktīvās grāmatas projekta pārstāvēto valstu valodās. 2015. gadā projektu apstiprināja turpināšanai un aprobēšanai. Otrajā projekta posmā bērni, jaunieši un pedagogi vienkāršā un radošā veidā veidoja paši savas interaktīvās grāmatas, kuras brīvi pieejamas plašākai publikai.

  Vairāk par projekta norisi:

  e-skola.lv;

  Nordplus projektu apskats;

  LOGO LOGO

    Pieņemt sevi un pieņemt citus (ACCEPTO)


  Erasmus+ projekta nr. 2014-1-RO01-KA201-002618 galvenais mērķis ir rast risinājumus skolēnu emocionālās vardarbības mazināšanai skolā.

  Vairāk par projekta norisi:

  Facebook skolotāju grupā;

  Wordpress projekta lapā;

  Wordpress mūsu skolas projekta lapā.

  LOGO


    Interaktīvā grāmata bērniem

  Nordplus Horizontal projekts sadarbībā ar Īslandes IT kompāniju Locatify tiek veidota programma, lai piesaistītu bērnus lasīšanai.

  Vairāk par projektu:

  Nordplus projektu apskatā;

  Projekta koordinatoru IT firmas Locatify mājas lapā.

  LOGO

  Rīgas Domes izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas nodaļas Brīvprātīgo projekts IZ-SPĒLE.

  7.-9. klašu jauniešu grupai tiek organizētas improvizācijas teātra nodarbības. Improvizācijas teātra spēles ir lieliska iespēja pusaudžiem uzlabot savstarpējās komunikācijas prasmes, izspēlēt savu negatīvo un sāpīgo pieredzi, sajust vienaudžu atbalstu, redzēt, ka jebkurai situācijai var būt dažādi risinājumi.

  Par mums raksta e-skolā un nodarbību norisei var sekot facebook lapā.

  http://www.e-skola.lv/public/67654.html

  https://www.facebook.com/RVAPAC