2020./2021.mācību gada galvenais uzdevums.

Sniegt atbalstu iekļaujošās izglītības īstenošanas procesam Rīgas skolās, kurās mācās skolēni ar mācīšanās traucējumiem.

Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas direktore Irīda Jansone.
Publicēts: 18.09.2020.

2019./2020.mācību gada galvenais uzdevums.

Īstenot pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumus, nodrošinot IZM uzdoto mācību pakalpojumu realizēšanu, turpināt veikt konsultatīvo darbu ar izglītojamiem ar speciālām vajadzībām individuālo kompetenču attīstībai vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem un metodisko darbu ar vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem kompetenču pieejas īstenošanā.

Centra vēsture.

Līdzīgi kā citas konkurētspējīgas skolas arī Rīgas 1.speciālā pamatskola (toreizējais nosaukums) meklēja veidus, kā pilnveidoties.

  • 1994.g. 23.maijā Izglītības un zinātnes ministrijā notika sanāksme, kurā nolēma veidot sadarbību ar skolām palīdzības sniegšanā skolēniem ar grūtības mācībās (protokols).
  • 1994./95. mācību gadā izveidojās sadarbība un tika sniegts atbalsts skolēniem ar psihiskās attīstības aizturi Rīgas 6.vidusskolā un N.Draudziņas ģimnāzijā (logopēda palīdzība), bet Rīgas 77. vidusskolā organizēta pagarinātās dienas grupa un logopēda nodarbības (protokols).
  • Sadarbojoties ar IZM speciālās izglītības speciālistēm Annu Dreimani un Rasmu Vīganti, skolas direktore Irīda Jansone aizbrauca pieredzes apmaiņas braucienā uz Vāciju. Tur tika iegūtas jaunas idejas par attīstības centra nepieciešamību.
  • 1996.g. 19.aprīlī ar IZM rīkojumu Nr.146 speciālās izglītības iestādes – attīstības centra nosaukums un statuss tika piešķirts Rīgas speciālajai pamatskolai no 1997.g. 1.janvāra (rīkojums).
  • Ar jaunā statusa spēkā stāšanos skolas nosaukums mainījās uz Rīgas speciālā pamatskola – attīstības centrs.