Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

PuMPuRS

Projekta īstenošanas laiks 03.2017. – 12.2023.

Projekta mērķis:

  • Mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

  • Veicināt ilgtspējīgas sadarbības veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Projekta mērķauditorija:

  • Vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamie no 5. - 12.klasei.

  • No 2021./2022.mācību gada I semestra arī 1. – 4.klašu izglītojamie.

  • Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi no 1. - 4.kursam.

Plānotās aktivitātes:

  • Bērnu un jauniešu ar risku pārtraukt mācības un pamest skolu apzināšana.

  • Individuālu atbalsta pasākumu plānu izstrādāšana.

  • Individuālu atbalsta pasākumu nodrošināšana.

  • Pedagogu apmācība un supervīzijas.

Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā 2017./2018.mācību gadā projekta uzdevumu īstenošanā iesaistījās 11 pedagogi un atbalsta personāla darbinieki, atbalsts tika sniegts 11 izglītojamajiem. Izglītojamo, kuri saņem atbalstu, skaits katru gadu aug. 2021./2022.m.g. projektā darbojas 17 pedagogi un atbalsta personāla darbinieki, individuāls atbalsts tiek sniegts vairāk kā 30 izglītojamajiem.

Vairāk informācijas: http://pumpurs.lv

Projekta koortinatore Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā Inguna Zaharova.
E-pasts: izaharova3@edu.riga.lv
Publicēts: 2017.g.
Atjaunināts: 05.10.2021.